Typewriter Scene 1 (Nehal Vadoliya and Shikha Sinha)